Seirbhís Tús na Bliana
Beidh an tSeirbhís tús na Bliana ar siúl in Naomh Mhuire ar an gCéadaoin, 8ú Deireadh Fómhair ó 2.00 i.n. ar aghaidh. Tá fáilte roimh cách teacht ar an lá. Tá an-obair á dhéanamh ag scoláirí agus foireann an choláiste don iarnóin spéisiúil seo agus tá pobal an Choláiste ag súil go mór leis. Beidh an tSeirbhís á cheiliúradh ag an tAthair de Liostún, Séiplíneach an Choláiste.
Beginning of Year Service
The beginning of Year service will take place in St. Mary’s on Wednesday, 8th October from 2.00 pm. All are welcome on the day. Considerable efforts are being made by pupils and staff to make the event as special as possible. The Service will be celebrated by school chaplain, Fr. Listoin.

Trad for Trócaire
Tá an-áthas orainn a chur in iúl daoibh gur bhailigh na scoláirí €315.61 ar maidin do Trócaire, nuair a chuir siad cúpla seisiún de Cheol traidisiúnta ar siúl don phobal scoile. Chuir fuaim an raon d’uirlis ar fad an áit faoi draíocht agus bhain gach duine an-sult as an mhaidin.
Trad for Trócaire
We are delighted to inform you that pupils raised €315.61 this morning for Trócaire by playing Trad sessions in the canteen for the school community. The sound of the very impressive range of instruments filled the corridors of the school and everybody was delighted with the wonderful entertainment of these talented students.

Oíche Oscailte
Bhí an scoil plódaithe don oíche oscailte ar an Luan, 22 Meán Fómhair. D’fhreastail thart ar 390 dalta ar an scoil ar an oíche agus bhain na cuairteoirí an-taitneamh as an ócáid. Bhí ár gcuid daltaí agus foireann thar barr chun fáilte a chur roimh cách. Fuair gach dalta a chuidigh leis an oíche cupcakes & Miwadi sa rang deireanach ar an Aoine, 26 Meán Fómhair mar bhuíochas. Beidh thart ar 40 deirfiúr/deartháir ag freastal ar an scoil an bhliain seo chugainn agus táimid ag glacadh le 87 dalta ar fad (trí rang).
Open Night
The school was packed on our Open Night, 22nd September. Over 390 pupils attended with their parents and each and everyone enjoyed the event. Our pupils and staff were exceptional in welcoming everybody. All helpers enjoyed cupcakes & MiWadi during the last class on Friday, 26th September as an acknowledgement of their great work on the night. There are over 40 brothers/sisters for next year and the College is enrolling 87 pupils (three classes) in total.

Príomhscéalta faoin Idirbhliain – Comórtas Náisiúnta Talmhaíochta – Idirbhliain
Bhain ár gcuid daltaí an-taitneamh agus tairbhe as a bheith ag foghlaim faoi saol na tuaithe agus tábhachtacht na Rannóga talmhaíochta ar an gCéadaoin, 24 Meán Fómhair, nuair a thug siad cuairt ar an gComórtas Talmhaíochta i gCo. na Laoise.
Beidh Scoláirí na hidirbhliana ar Lá Neartú na Foirniúlachta ar an lá, ag Ionad Imeachtaí Derg Isle, An Scairbh, Co an Chláir agus ní bheidh siad ar ais ar scoil go dtí 17.00
Impímid oraibh gach iarracht a dhéanamh teacht chuig an Oíche Eolais do Thuismitheoirí toisc go mbeidh ábhar fíor-thábhachtach á phlé againn.

Má tá tuilleadh eolais uait faoin ár glár Idirbhliana den scoth, clic ar an nasc seo. Clic Anseo
Transition Year Updates – National Ploughing Championships – Transition Year
Our TY pupils enjoyed a wonderful day learning about country-life and the importance and relevance of the agri-food sector on Wednesday, 24th September, when they attended the National Ploughing Championships in Laois.
Please note: Transition Year Pupils will be attending a Team Building Day at Derg Isle Activity Centre, Scariff, Co Clare on October 1st and will not return to the school until 17.00
For detailed information and updates regarding our excellent TY programme, please click onto our website. Click Here

Oíche Eolais – Bliain 1
Beidh Oíche Eolais do thuismitheoirí Bliain 1 Dé Luain ag 19.30 sa choláiste. Pléifear cúrsaí ginearálta mar gheall ar shocrú isteach sa scoil, obhairbhaile, an cód smachta, taisceadáin, cúrsaí measúnachta agus na h-ábhair roghnacha don Teastas Sóisearach.
Gheobhaidh tuismitheoirí Lámhleabhar cuimsitheach ar an oíche. Beidh Ceann na Bliana, an Comhairleoir agus an Leas-Phríomhoide ag caint le tuismitheoirí ar an oíche.
Parents Information Night – First Year
A Parents Information Night will take place on Monday, 19.30 in the school. Topics to be discussed on the night include settling into school, making the transition to Post-Primary, Homework, the Code of Behaviour, lockers, assessment and option subjects for Junior Certificate.
Parents will receive a comprehensive Handbook on the night. The Year Head, Guidance Counsellor and Deputy Principal will make presentations on the evening.

Turas Surfála chuig an Leacht – An Chéad Bhliain
Chuaigh na daltaí ar fad sa Chéad Bhliain chuig an Leacht ar an Déardaoin, 24ú Meán Fómhair chun triail a bhaint as surfáil agus chun aithne a chur ar a chéile. B’é briseadh iontach é chun sos a ghabháil ó chúraimí acadúil agus an ualach oibre a bhíonn le déanamh ag an ngrúpa díograiseach seo. Thaitin an lá go mór leis na scoláirí agus na múinteoirí a bhí in éineacht leo.
First Year Annual Surf-Trip to Lehinch
The First Year pupils headed off to Lehinch for the annual surfing trip on Thursday, 24th September. This is an excellent opportunity for pupils to meet new friends and promote team-building amongst the year-group. It is also a timely break from academics and the all the busy workload of First Year. The pupils and teachers had a great day.

Cur i Láthair faoi Bhulaíocht
Tá an t-ádh linn i nGaelcholáiste Luimnigh go mbeidh an aoi-chainteoir agus saineolaí, Pat Courtney ag teacht chuig ár scoil ar an gCéadaoin, 1ú Dheireadh Fómhair chun labhairt le pobal na scoile faoin mBulaíocht. Is saineolaí é Pat ar chúrsaí bulaíochta agus d’oibrigh sé leis an tseirbhís SPHE ar feadh na blianta. Bé an Comhordaitheoir Náisiúnta ar an tSeirbhís Tacaíochta den SPHE idir 2009 agus 2014. Tá tuilleadh eolais ar fail ón suíomh idirlíon http://www.antibullyingservices.ie
Ar an 1ú Dheireadh Fómhair, beidh Pat ag déanamh 3 seisiúin difriúla i nGaelcholáiste Luimnigh:

· 11.00-13.15: Ceardlann le Scoláirí na Dara Bliana
· 14.30-16.30: Seisiúin Inseirbhíse le Foireann an Choláiste
· 19.00-20.30: Ceardlann do Thuismitheoirí an Choláiste.
Chuige Sin, beidh ranganna do gach scoláire ag críochnú ar an 01/10/2014 ar 14.05. Ní bheidh Staidéar tar éis Scoile ar siúl an tráthnóna sin.

Parent Talk on Bullying
We are delighted to inform you that an expert in the area of bullying, Mr. Pat Courtney will be coming to Gaelcholáiste Luimnigh on Wednesday, 1st October to engage with the School Community on the issue of Bullying and its prevention. Pat Courtney is a renowned speaker in the area of bullying, having served as Anti-Bullying Coordinator of the SPHE Support Service (2009-2014). He was Team Leader of the Department of Education pilot anti-bullying programme for second level schools-The Dublin Cool School Pilot Programme (2006-2009). Please visit his website for more information: http://www.antibullyingservices.ie
On October 1st, Pat Courtney will facilitate 3 different sessions here at Gaelcholáiste Luimnigh:
· 11.00-13.15: Workshop with Second Year Pupils.
· 14.30-16.30: Inservice Session with College Staff.
· 19.00-20.30: Workshop for Parents of the College.
As a result of this Anti-bullying Day, all students will finish classes @ 14.05 on the 1st October. There will be no After School Study taking place on that afternoon
We ask you to please make every effort to attend this Parents Information Evening especially, as the topic under discussion is such an important one.

Oíche Shóisialta – Comhairle na dTuismitheoirí – Déardaoin, 9ú Deireadh Fómhair – Strand Hotel
Beidh Tráth na gCeist ag Comhairle na dTuismitheoirí ar siúl sa Strand Hotel, 9ú Deireadh Fómhair ag 20.00. Is deis í seo do thuismitheoirí teacht le chéile agus sult a bhaint as oíche álainn. Tá an coláiste thar a bheith buíoch don Chomhairle na dTuismitheoirí as ucht an t-imeacht seo a chur ar siúl, imeacht a théann ó neart go neart chuile bhliain. Bhí thart ar 350 duine ag an ócáid anuraidh. Bíonn duaiseanna den scoth ar fáil ar an oíche chomh maith. Fuair gach clann ticéid agus tá tuilleadh ar fáil ó oifig an choláiste.
Social Night – Parents Council – Thursday, 9th October – Strand Hotel
The annual Table Quiz, which is one of the highlights of the year on our social calendar and always such a success takes place in the Strand Hotel on 9th October. Our Parents Council has been very busy organising this event and it continues to go from strength to strength. Last year, over 350 attended. The College is extremely grateful to its Parents Council for organising this social night. It gives parents a great opportunity to meet in a beautiful venue and enjoy each other’s company. Great prizes are always a feature of the night. Every family has received a book of tickets for the event. Please return payment to the school.

Féilire
Clic ar an nasc seo i gcomhair Féilire an Choláiste agus sceideal na n-imeachtaí ar fad a bhíonn ar siúl sa scoil. Clic Anseo
Calendar
Click on this link for our regularly updated calendar of events taking place in the College. Click Here

Éide Scoile Spóirt
Is féidir le tuismitheoirí ordú don éide scoile spóirt agus seaicéad na scoile a dhéanamh tríd na suíomh gréasáin scoile – Clic Anseo
College Sports Uniform
Parents can order all school embroidered sports uniform and school jacket from our website – Click Here

Cruinniú den Bhord Bainistíochta
Tionólfar an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar an Déardaoin, 9ú Deireadh Fómhair ag 17.30.
Board of Management Meeting
The next meeting of the Board of Management will take place on Thursday, 9th October at 17.30.