Gaelcholáiste Luimnigh students, parents and staff celebrate news of Campus Purchase

  
The Department of Education and Skills has approved the purchase of a permanent site for Gaelcholáiste Luimnigh, and the construction of a 750 pupil school to cater for the demand for places at Ireland’s biggest co-educational All-Irish post-primary school.

The school will be located on the grounds of the former Dawn Dairies / Kerry Group processing plant on Old Clare Street, Limerick.

Today’s announcement has been warmly welcomed by parents, pupils, staff and the Limerick and Clare ETB (Patrons of Gaelcholáiste Luimnigh).  Gaelcholáiste Luimnigh has occupied rented accommodation since it opened in 2006 with 31 pupils.  The school now caters for 585 pupils, and it is expected that demand will continue to rise in the forthcoming years due to the rapid growth of Gaelscoileanna in the Limerick City region.

Minister for Education and Skills, Jan O’Sullivan said: “The development of a new campus for Gaelcholáiste Luimnigh was one of my priorities when I became Minister for Education.   I have carefully monitored the growth of Gaelcholáiste Luimnigh since it opened, and the success of this great school means it has outgrown its current rented building.  The school has a very bright future and its needs a building that can accommodate its long-term development.”

“This project will enhance the City of Limerick, provide employment in the community and facilitate the pupils and parents who wish for their children to attend an All-Irish medium post-primary school.   I am glad to have helped the school in this major development and will continue to work closely with the staff, students and parents of Gaelcholáiste Luimnigh as it goes from strength-to-strength.”

  
George O Callaghan, Chief Executive of Limerick and Clare Education and Training Board said that “We are very pleased to hear of this exciting and positive development for Gaelcholáiste Luimnigh.  The school has grown significantly since it opened in 2006 and it now requires its own custom designed and developed campus to meet the needs of a big school.  We will be working closely with the Building Unit of the Department of Education and Skills and the Limerick City & County Council to progress the development of the new campus to ‘turn-key’ stage as speedily as possible. The necessary contracts are being drawn up and will be put before Limerick and Clare education Board for approval. It is particularly exciting that a city centre location will be developed to facilitate such an important function as that of the education of young people”.

Donncha O’Treasaigh, Principal of Gaelcholáiste Luimnigh stated that “We are delighted with today’s announcement for the pupils, staff and parents who are involved in Gaelcholáiste Luimnigh.  We are most grateful to all those who have contributed, tirelessly, to ensuring that Gaelcholáiste Luimnigh is allowed to flourish close to its current location – Sir Harry’s Mall, where the school first started in 2006.  The dearly departed former Chairperson of the Board of Management Mr. Frank Prendergast (RIP), strongly advocated that Gaelcholáiste Luimnigh would remain in the City to serve the region, and his wishes have been realised with this announcement.  We are especially indebted to the Minister for Education & Skills, Jan O’ Sullivan TD, for all of her work in making Frank’s dream and our wishes possible.

  
Further Information:

Limerick and Clare ETB,
Marshal House,
Dooradoyle Road,
Limerick
Tel: 061 442100

PREAS RÁITEAS

Déardaoin, 4ú Meitheamh 2015

Le haghaidh Dáileadh láithreach

Scoláirí, tuismitheoirí agus foireann Ghaelcholáiste Luimnigh ag ceiliúradh as campas a cheannach

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis cead a thabhairt suíomh buan a cheannach do Ghaelcholáiste Luimnigh, agus cóiríocht i gcomhair 750 scoláire a thógáil chun freastal ar an éileamh d’áiteanna sa scoil lán-Ghaelach is mó sa tír.

Beidh an scoil nua lonnaithe ar shuíomh an iar-uachtarlann Dawn Dairies / Grúpa Chiarraí ar Shráid an Chláir, Cathair Luimnigh.

Cuireadh fáilte mór roimh an fógra inniu i dtaobh na scoile nua ó thuismitheoirí, scoláirí, foireann agus an Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir (BOOLC – patrúin an choláiste).  Bhí cóiríocht sealadach ag Gaelcholáiste Luimnigh ó d’oscail an scoil i 2006 le 31 scoláire.  Tá Gaelcholáiste Luimnigh ag freastal ar thart ar 585 scoláire anois, agus meastar go méadóidh an líon seo go tapaidh sna blianta amach anseo de bharr an borradh fháis i measc na Gaelscoileanna sa cheantar máguaird.

Dúirt an tAire Jan Ní Shúilleabháin T.D. go raibh ‘forbairt champas nua do Ghaelcholáiste Luimnigh i measc ceann des na tosaíochtaí is mó di ó cheapadh mar Aire Oideachais agus Oiliúna í an samhradh seo caite.  Bhí mé ag faire ar fhorbairt Ghaelcholáiste Luimnigh ó d’oscail sé, agus léiríonn an fhorbairt rathúil mór le rá, atá soiléir do chách, go bhfuil cóiríocht bhuan ag teastáil ag an gColáiste.  Tá todhchaí thar a bheith geal ag an gColáiste seo agus teastaíonn cóiríocht bhuan don tréimhse fad-téarmach.”

Cuirfidh an tionscnamh seo le Cathair Luimnigh, soláthróidh sé fostaíocht sa cheantar agus beidh an coláiste in ann freastal ar an éileamh ó thuismitheoirí agus scoláirí foghlaim i scoil lán-Ghaelach.  Tá lúcháir orm as an cabhair a thug mé chun an tionscnamh seo a chur i gcrích agus leanfaidh mé ag obair leis an bhfoireann, scoláirí agus tuismitheoirí an choláiste chun deimhin a dhéanamh de go rachaidh Gaelcholáiste Luimnigh ó neart go neart.”

Dúirt George O’ Callaghan, Príomh-Fheidhmeannach an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir “go bhfuil áthas orainn an scéal dearfach agus spreagthach seo faoi Ghaelcholáiste Luimnigh a chloisteáil.  D’fhás agus d’fhorbair an scoil seo go suntasach ó 2006, agus tá a chuid champas féin ag teastáil uaidh anois chun freastal ar riachtanais scoil mhór.  Beimid ag obair go gar leis an Rannóg Tógála sa Roinn Oideachais & Scileanna agus na h-údaráis i gComhairle Chathair & Chontae Luimnigh chun an tionscnamh seo a chur chun cinn chuig an lá oscailte don fhoirgneamh nua chomh luath agus is féidir.  Tá na sonraí a ghabhann leis na conarthaí chuí á chríochnú faoi láthair agus beidh siad seo á chur faoi bhráid an Bhoird Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir i gcomhair cheadú.

Is cúis spreagtha ar leith í go mbeidh suíomh lár-chathrach á fhorbairt le haghaidh feidhme chomh tábhachtach, é sin oideachas ar dhaoine óga.

Luaigh Donncha O’Treasaigh, Príomhoide Ghaelcholáiste Luimnigh ‘go bhfuil lúcháir an domhain orm faoin ráiteas seo inniu i gcomhair scoláirí, foireann agus tuismitheoirí a bhaineann le Gaelcholáiste Luimnigh.  Táim fíor-bhuíoch dóibh siúd uile a rinne sár iarracht an campas seo a chur chun cinn leis na blianta beaga anuas, chun cur leis an bhforbairt rathúil a ghabhann le fás Ghaelcholáiste Luimnigh, go h-áirithe ar shuíomh atá chomh gar don suíomh ar Mheal Sior Anraí, an áit ar thosaigh an coláiste amach i 2006.  Rinne iar-Chathaoirleach an Bhoird Bainistíochta, Proinnsias de Priondargást (Ar Dheis Dé go raibh a anam), impí croíúil, an coláiste a choimeád i gCathair Luimnigh, agus seo mar a bheidh anois.  Táim rí-bhuíoch don Aire Oideachais agus Scileanna, Jan O’ Sullivan T.D. as cuidiú le cad ba mhian le Proinnsias a sheachadadh dúinn anseo i nGaelcholáiste Luimnigh.

Tuilleadh eolais:
Bord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir,
Teach Marshal,
Bóthar Thuair an Daill,
Co. Luimnigh.
Teil. 061-442100