Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Forbairt na litearthachta le cuidiú teicneolaíochta in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Forbairt na litearthachta le cuidiú teicneolaíochta in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Bhí Féasta Foghlama i gColáiste Mhuire gan Smál inné do scoláirí  na hIdirbhliana atá páirteach i dtogra dar teideal Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Borradh, beachtú agus buanú na Gaeilge trí theicneolaíocht i scoileanna lán-Ghaeilge. Is togra é seo atá maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna faoin Scéim Barr Feabhais – Digiteach chun deis a thabhairt do scoileanna an teicneolaíocht a úsáid ar bhealach nuálach agus cruthaitheach chun tacú le forbairt na litearthachta.

Léirigh an tOllamh Emer Ring, Déan an Oideachais, Choláiste Mhuire gan Smál an-suim sa togra agus dúirt sí go bhfuil “deiseanna móra ag baint le teicneolaíochtaí digiteacha chun feabhas agus nuálaíocht a bhaint amach san fhoghlaim teangacha, agus is gá na deiseanna sin a thapú.”

Chruthaigh na scoláirí blaganna ar a dtaithí oibre san Idirbhliain agus baineadh leas as na blaganna sin mar bhunchloch do fhísbhlaganna a chruthaigh siad. Taispeánadh na físbhlaganna sin ag an bhFéasta Foghlamaagus bhí deis ag múinteoirí agus scoláirí obair na scoláirí a phlé agus taitneamh a bhaint as na taispeántais.

Dúirt Comhordaitheoir an togra, Donncha Ó Treasaigh, Príomhoide Ghaelcholáiste Luimnigh gur “togra fíor-éifeachtach é seo chun béim a leagan ar scileanna cruinnis scríbhneoireachta na scoláirí agus iad i mbun taighde faoi na roghanna fostaíochta a bheidh i ndán dóibh sna blianta rompu. Soláthraíonn an teicneolaíocht buntáistí ar leith do scoileanna taithí na scoláirí a bhíonn i mbun taithí oibre mar chuid den Idirbhliain a léiriú do phobal níos leithne d’fhonn eispéiris na scoláirí a nochtadh. Níl amhras ar bith ann ach go gcabhraíonn togra mar seo go mór le spriocanna na hIdirbhliana a chur i gcrích i mbealach nua-aimseartha.”

Tá sé iarbhunscoil páirteach sa togra: Gaelcholáiste Luimnigh, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Gaelcholáiste Chiarraí, Gaelcholáiste an Eachréidh, Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin agus Coláiste Dháibhéid. Tá an Dr T.J. Ó Ceallaigh agus an Dr Neasa Ní Chuaig, Coláiste Mhuire gan Smál ag obair i gcomhpháirt  leis na rannpháirtithe chun tacú le dearadh, forbairt, cur i bhfeidhm agus measúnú an togra.

Ag an ócáid, thréaslaigh T.J. agus Neasa leis na scoileanna agus leis na scoláirí as ucht a gcuid oibre agus ghuí siad bláth agus rath orthu don todhchaí.Mairfidh an togra go ceann dhá bhliain agus tá súil ag na scoileanna cur lena gcuid scileanna ó bhliain go bliain agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chaighdeán litearthachta na scoláirí le cuidiú teicneolaíochta.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag suíomh gréasáin an togra ag Digidaltaí

Michael Gleeson & Robbie Ó Gadhra, scoláirí idirbhliana Ghaelcholáiste Luimnigh

Thriving through Vlogging: Technology enhanced literacy development in post primary Irish-medium and Gaeltacht schools

A Féasta Foghlama took place in Mary Immaculate College  yesterday to showcase and celebrate the work of transition year students involved in a project entitled Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Borradh, beachtú agus buanú na Gaeilge trí theicneolaíocht i scoileanna lán-Ghaeilge. This project, funded by the Department of Education and Skills under the School Excellence Fund – Digital, explores how technology is used in innovative and creative ways to develop and enrich literacy skills.

Professor Emer Ring, Dean of Education, Mary Immaculate College, expressed great interest in the project and said “Digital technologies provide authentic opportunities for language learning and development and these valuable opportunities must be seized”. 

The students drafted reports using blogs based on their work experience placement in Transition Year and used these as a basis to create vlogs. At this showcase event, an Féasta Foghlama, the vlogs were shared and celebrated by students and teachers alike.

Donncha Ó Treasaigh, Project Co-ordinator and Principal of Gaelcholáiste Luimnigh, said that “this is a highly effective initiative which highlights the accuracy of students’ writing skills as they research the employment options on offer to them in future years. Technology offers particular advantages to schools to enable them showcase and demonstrate the experience of students on work experience to the wider community. There is no doubt that such an initiative is a great aid towards achieving the aims of Transition Year in a contemporary manner. 

Six post primary schools are participating in the project: Gaelcholáiste Luimnigh, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Gaelcholáiste Chiarraí, Gaelcholáiste an Eachréidh, Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin and  Coláiste Dháibhéid. Dr T.J. Ó Ceallaigh and Dr Neasa Ní Chuaig, Mary Immaculate College, are collaborating with these schools to support project design, development, implementation and assessment.

At the showcase event, T.J. and Neasa congratulated the participants on their efforts and wished them all the best for future endeavours.It is anticipated that this project which spans overs two years will continue to evolve and enrich technology enhanced language and literacy development in participating schools.

Additional information is available at the project website Digidaltaí