An Coiste Gaeilge

Buaileann an Coiste Gaeilge le chéile cúpla uair in aghaidh na bliana chun obair ar phlean straitéiseach chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus a spreagadh sa scoil. 

Baill den Choiste:

 • Kevin Ó Raghallaigh – Príomhoide
 • Sinéad Ní Chiardha – Príomhoide Tánaisteach
 • Daithí MacLochlainn 
 • Christine Ní Chathasaigh 
 • Pól Ó Drisceoil
 • Shauna O’Brien
 • Clodagh de Bhailís
 • Edel Ní Dhomhnaill
 • Ogie Ó Ceilleachair
 • Julianne Booth
 • Mícheál Ó Suilleabháin
 • Muireann Ní Shé (Ionadaí na scoláirí – 2020/2021)

Imeachtaí Gaeilge /Cultúrtha

Glacann scoláirí Ghaelcholaiste Luimnigh páirt i raon leathan imeachtaí agus comórtas ar scoil agus lasmuigh den scoil chun an cultúr Gaelach a cheiliúradh. Roinnt dena himeachtaí a chuirtear chun cinn sa scoil chuile bliain:

 • Díospóireachtaí Ghael Linn 
 • Gaeilge 24 
 • Seachtain na Gaeilge 
 • An Ghaeilge san Idirbhliain
 • Comórtas Aistí – Dréimire
 • Aon imeachtaí eile

Snas agus Blas

Is ríomhphost seachtainiúil Gaeilge é Blas agus Snas do mhúinteoirí agus pobal scoile Ghaelcholaiste Luimnigh. Díríonn an ríomhphost ar nathanna úsáideacha don timpeallacht scoile, mórearráidí teangan, ceartúcháin agus cruinneas gramadaí. Tá comhaid fuaime iniata leis chuile seachtain.

An Bhileog Ghlas & Pictiúir

Cuireadh tús le córas aitheantais nua do scoláirí sa scoil chun an Ghaeilge labhartha a spreagadh – Córas na mBileog Glas. Bronnfar teastais agus duaiseanna ar dhaltaí a dhéanann sár-iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn. Beatha teanga í a labhairt! 

Roinn na Gaeilge – Na Múinteoirí

 • Aisling Ní Ghaibhín
 • Daithí MacLochlainn
 • Cathall Mac an Rí
 • Ógie Ó Céilleachair
 • Pat Ó Ghliasáin
 • Croídhe Ní Ghloinn
 • Kate Twohig
 • Julianne Booth
 • Alan Finnegan
 • Niamh McGrath

An Ghaeilge mar Ábhar sa Scoil – Scoil T1 don TS/ An Ghaeilge don Ardteist / Staitisticí / Torthaí / An Cigireacht Ghaeilge

Ábhar éigeantach is ea an Ghaeilge i nGaelcholáiste Luimnigh ar an tSraith Shóisearach agus Sinsearach.

Déanann scoláirí staidéar ar chúrsa T1 (cúrsa Gaeilge do Ghaelcholáistí agus meánscoileanna Gaeltachta) sa Ghaeilge don Teastas Sóisearach i nGaelcholáiste Luimnigh. 

Déanann scoláirí staidéar ar an gcúrsa Ardleibhéil Gaeilge ar an gcúrsa Ardteiste.

Cigireacht Ábhair Roinn na Gaeilge: 

Cigireacht Ábhair don Ghaeilge ar fáil tríd an nasc thíos: 

Suíomhanna Úsáideacha – liosta suíomhanna, foclóir, téarma, teanglann, suíomh Twitter GCL Gaeilge, nasc don Bhlag Gaeilge

Liosta de roinnt suíomhanna úsáideacha Gaeilge do dhaltaí agus do thuismitheoirí:

Foclóir Béarla-Gaeilge: https://www.focloir.ie/

Teanglann: https://www.teanglann.ie/en/

Blag Gaeilge GCL: http://gclgaeilge.blogspot.com/

An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge : https://www.tearma.ie/

Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta: https://www.cogg.ie/

Coimisiún na Scrúdaithe Stáit: https://www.examinations.ie/

Studyclix: https://www.studyclix.ie/

Tuairisc.ie – Foghlaimeoirí: https://tuairisc.ie/category/foghlaimeoiri/

TG4 Foghlaim: https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/foghlaim/ceachtanna/

Conradh na Gaeilge: https://cnag.ie/ga/

Teastas Eorpach na Gaeilge: https://www.teg.ie/

Vifax – Fís agus Ceachtanna don Fhoghlaimeoir Gaeilge: https://vifax.maynoothuniversity.ie/

RTÉ Raidió na Gaeltachta: https://www.rte.ie/rnag/

Raidió na Life: http://www.raidionalife.ie/ga/

Scéim Obair Bhaile Bliain 1 

Tá scéim píolótach ar bun faoi láthair i nGaelcholáiste Luimnigh le scoláirí Bhliain 1 chun cabhrú leo socrú isteach sa scoil agus dul i dtaithí ar an nGaeilge. Tugtar deis do dhaltaí sa cúig nóiméad déag deireanach de rang amháin in aghaidh na seachtaine chun a n-obair bhaile a thosú agus cabhair láithreach a fháil ón múinteoir ranga le téarmaíocht, foclóir nó deacrachtaí atá acu.

Cinnirí Gaeilge GCL & Club Gaeilge GCL 

Tá Córas Cinnirí i bhfeidhm i nGaelcholáiste do dhaltaí Sinsearacha. Is eiseamláirí iad na daltaí seo a oibríonn go díograiseach leis an gCoiste Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa scoil, ag eagrú imeachtaí Sheachtain na Gaeilge agus ag cabhrú sa Chlub Gaeilge ag am lóin.

Ranganna na Foirne

Tá rang seachtainiúil á theagasc ag Máistreás Booth do mhúinteoirí Ghaelcholáiste Luimnigh chun feabhas a chur ar a gcuid líofachta, gramadaí agus a gcumas sa teanga.