An Teastas Sóisearach
Junior Certificate

Béarla / English
Gaeilge / Irish
Matamaitic / Maths
Eolaíocht / Science
Stair / History
Tíreolaíocht / Geography
Staidéar Ghnó / Business
Eacnamaíocht Bhaile / HEC
Teicneolaíocht an Ábhair Adhmad / Wwk
Oideachas Sibhialta, Sóisialta agus Polaitiúil / C.S.P.E.
Grafaigh Theicniúla / T.G.
Fraincis / French
Spáinnis / Spanish
Ealaín, Ceird, Dearadh / Art
Ceol / Music
Oideachas Sibhialta, Sóisialta Polaitiúil / S.P.H.E.*
Teagasc Reiligiúin / Religion*
Corpoideachas / P.E.*
TEC / ICT*
* Níl aon scrúdú sna h-ábhair seo.
* There are no exams in these subjects.