Bónas Mharcanna

Muna gcuirtear a mhalairt in iúl, beidh sé de rogha ag iarrthóirí sna Scrúduithe Teastais ceisteanna a fhreagairt trí mheán na Gaeilge nó an Bhéarla, ach amháin i gcás na n-ábhar, Gaeilge agus Béarla agus ceisteanna in aon ábhar teanga eile nuair a luaitear úsáid sprioctheanga. Gheobhaidh na hiarrthóirí leaganacha Gaeilge nó Béarla de na scrúd pháipéir de réir mar a chuirtear in iúl ar a bhfoirmeacha iontrála.

Má fhreagraíonn iarrthóir trí mheán na Gaeilge i scrúdú scríofa sna hábhair éagsúla mar a leagtar amach thíos d’fhéadfaí bónas mharcanna a thabhairt dó/di mar aon leis na marcanna a fuarthas san ábhar.

Tabharfar bónasmharcanna ag ráta 10% de na marcanna a fuarthas d’iarrthóir a fhaigheann níos lú ná 75% de na marcanna iomlána i gcás na n-ábhar seo a leanas:- Laidin, Gréigis, Staidéar Clasaiceacha, Staidéar Eabhrais, Stair, Tír Eolaíocht, Fisic, Ceimic, Fisic agus Ceimic, Bitheolaíocht, Eolaíocht, Gnó, Eacnamaíocht, Stair Eacnamaíochta. Eolaíocht Talmhaíochta, Eacnamaíocht Talmhaíochta, Eacnamaíocht Bhaile, Ceol, Staidéar Gnó Léirthuiscint na healaíne, Oideachas Saoránáioch Sóisialta, Teagasc Reiligiúin.

Tabharfar bónas mharcanna ag ráta 5% d’iarrthóir a fhaigheann níos lú ná 75% de na marcanna iomlána i gcás na n-ábhar seo a leanas: – Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis, Matamaitic, Matamaitic Fheidhmeach, Cuntasaíocht, Innealtóireacht, Staidéar Foirgníochta, Teicneolaíocht Ábhar (Adhmad), Miotalóireacht, Teicneolaíocht, Clóscríobh.

Tabharfar bónas mharcanna ag ráta 3% d’iarrthóir a fhaigheann níos lú ná 75% de na marcanna iomlána i gcás an ábhair Ealaín, Ceird, Dearadh (Teastas Sóisearach).

Thar 75% déanfar laghdú cothrom sa bhónas go dtí go bhfaigheann iarrthóir 100% agus ansin ní fhaigheann sé /sí bónas ar bith.

Ní thabharfar bónas mharcanna i gcás na n-ábhar seo a leanas:- Grafaigh Theicniúla, Líníocht Theicniúil, Ealaín na hardteistiméireachta (seachas Stair agus Léirthuiscint na healaíne)

Caithfear le Matamaitic Páipéar 1 agus Páipéar II mar ábhair neamhspleácha le haghaidh bhronnadh na mbónas mharcanna.

Ní thabharfar bónas mharcanna d’iarrthóirí a fhreagraíonn roinnt i nGaeilge agus roinnt i mBéarla.