Nósanna Imeachta maidir le Cosaint Leanaí do Scoileanna

Tá tús curtha ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige leis na forálacha eile den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 ón 11 Nollaig 2017. Tháinig Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017, arna fhoilsiú ar an 2 Deireadh Fómhair 2017, i bhfeidhm ar an 11 Nollaig 2017 freisin.

Leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 déantar foráil maidir le roinnt beart tábhachtach um chosaint leanaí atá ábhartha do scoileanna, amhail seo a leanas:

  • Ceanglas ar eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí, lena n-áirítear gach scoil, chun leanaí a choimeád slán agus chun Ráiteas um Chosaint Leanaí a chur ar fáil;
  • Ceanglas ar chatagóirí sainmhínithe daoine (daoine arna sainordú), lena n-áirítear múinteoirí cláraithe, chun ábhair imní maidir le cosaint leanaí thar thairseach a shainítear a thuairisciú don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla);
  • Ceanglas ar dhaoine arna sainordú lena n-áirítear múinteoirí cláraithe, chun measúnú a dhéanamh ar bhaol díobhála i gcás cosaint linbh, má iarrann Tusla orthu é sin a dhéanamh.

Ó cuireadh tús leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus ó foilsíodh an cháipéis nua Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017, tá gá le hathruithe sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí atá i bhfeidhm cheana féin do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna.

I gciorclán 0081/2017 de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna (arna fhoilsiú ar an 11 Nollaig, 2017) cuirtear údaráis bainistíochta scoileanna ar an eolas faoi na Nósanna Imeachta nua maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017 arna bhforbairt agus arna bhfoilsiú tar éis comhairliúchán fairsing a dhéanamh leis na comhpháirtithe go léir sa chóras oideachais.

Is é an aidhm atá leis na nósanna imeachta nua ná treoir shoiléir a sholáthar d’údaráis scoile agus do phearsanra scoile maidir le bheith i gcomhréir leis na dualgais reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus sa chur chun feidhme leanúnach laistigh de láthair na scoile i gcomhréir leis an treoir maidir leis an gcleachtas is fearr atá leagtha amach sa cháipéis nuashonraithe Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017.

Áirítear sna Nósanna Imeachta nua maidir le Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iarbhunscoileanna 2017

a)  na nósanna imeachta tuairiscithe atá le leanúint ag múinteoirí cláraithe maidir lena ról mar dhaoine sainordaithe, lena n-áirítear ceanglas chun idirchaidreamh a dhéanamh leis an Duine Teagmhála Ainmnithe agus, i gcás inarb infheidhme, chun tuarascálacha sainordaithe a chur isteach i gcomhpháirt leis an Duine Teagmhála Ainmnithe chuig Tusla.

b)  treoir agus stiúir do scoileanna maidir le teacht i gcomhréir lena ndualgais reachtúla mar a bhaineann sé le Ráitis um Chosaint Leanaí. Chuige sin, sna nósanna imeachta is gá go mbaineann gach bord bainistíochta úsáid as na teimpléid atá foilsithe ag an Roinn agus iad ag ullmhú, ag foilsiú agus ag déanamh athbhreithnithe ar a Ráiteas um Chosaint Leanaí.

c)  bearta feabhsaithe formhaoirseachta atá dírithe ar a áirithiú go mbíonn lán-chomhlíonadh ag scoileanna leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2016, Treoir Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí, 2017 agus le ceanglais na Roinne mar atá leagtha amach sna nósanna imeachta do scoileanna.

Baineann na ceanglais ar fad maidir leis na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna 2017, seachas iad siúd a bhaineann le Ráiteas um Chosaint Leanaí na scoile, le gach duine de phearsanra na scoile agus d’údaráis na scoile le héifeacht ón 11 Nollaig 2017.

Ón 11 Márta 2018 tagann an ceanglas chun Ráiteas um Chosaint Leanaí in ionad an cheanglais a bhíodh ann cheana faoi na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí roimhe seo do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna a foilsíodh in 2011.

Screen Shot 2018-03-07 at 11.04.17

Athbhreithniú ag an mBord Bainistíochta

Tuilleadh