Is cuid lárnach de gach rud a ndéantar i nGaelcholáiste Luimnigh, sonas agus leas na scoláirí atá faoin ár gcúraim.  Fiú go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le éachtaí acadúla, spóirtiúil agus seach-churaclar anseo sa Choláiste, creidimid, muna bhfuil ár scoláirí sásta iontu féin, ní bhfaighidh siad na torthaí a bhíonn tuillte acu.  Chuige seo, buaileann ár Foirne Tréadchúraim go seachtainiúil.  Ag na cruinnithe seo, bíonn na Cinn Bliana, Cinn Bliana Cúnta, Comhairleoir an Choláiste, Comhordaitheoir RSB, Príomhoide Tánaisteach agus an Príomhoide i láthair.  Ag na cruinnithe luachmhara seo, cuirtear straitéisí i bhfeidhm chun tacú le scoláirí atá faoi bhrú nó faoi strus go pearsanta, go hacadúil nó go sóisialta.  Buaileann an Fhoireann Tacaíochta do Scoláirí uair sa tseachtain chomh maith, chun chabhrú le daltaí leochaileacha ag am deacair ar leith ina saolta.  Creidimid, i nGaelcholáiste Luimnigh, go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le cumarsáid maith le tuismitheoirí agus caomhnóirí na páistí atá faoin ár gcúram, chun a chinntiú gur féidir linn an tacaíocht chuí a chur ar fáíl dóibh, chun iad a stiúradh tríd na blianta múnlaitheach.

Buaileann gach scoláire i nGaelcholáiste Luimnigh le Oide an Ranga ar bhonn laethúil agus leis an gCeann Bliana go minic chomh maith.  Cuireann na baill foirne seo tacaíocht, comhairle agus inspreagadh ar fáil do na scoláirí agus is pointe teagmhála maithe iad do thuismitheoirí agus caomhnóirí ina theannta sin.