Féin Mheastóireacht Scoile

Is é is féinmheastóireacht scoile (FMS) ann ná próiseas comhoibríoch, athmhachnamhach agus cuimsitheach den athbhreithniú inmheánach scoile. Le linn FMS, beidh an príomhoide, an príomhoide tánaisteach agus na múinteoirí, faoi stiúir an bhoird bhainistíochta agus an phátrúin, agus i gcomhairle leis na tuismitheoirí agus leis na scoláirí, páirteach i bhfiosrú athmhachnamhach ar obair na scoile.

Baineann féinmheastóireacht scoile go príomha le feabhsúchán agus le forbairt scoile.

Cuidíonn féinmheastóireacht scoile le scoileanna:

  • Céim chun tosaigh a ghlacadh le feabhas a chur ar cháilíocht an oideachais a chuireann siad ar fáil dá scoláirí.
  • A bhfuil ag obair go maith a dhearbhú, agus tógáil air.
  • Réimsí ina bhfuil gá le forbairt a aithint agus cinneadh ar na gníomhartha atá le déanamh chun feabhsúcháin a chur i bhfeidhm sna réimsí sin.
  • Tuairisciú do phobal na scoile faoi na láidreachtaí in obair na scoile agus na tosaíochtaí d’fheabhsúchán agus d’fhorbairt.

Déanann múinteoirí athmhachnamh ar a gcuid oibre agus ar an bhfoghlaim a mbaineann a scoláirí amach mar chuid dá n-obair ghairmiúil laethúil. Le blianta anuas bhain scoileanna úsáid as an bpróiseas pleanála forbartha scoile chun a aithint cad atá ag obair go maith agus cad a d’fhéadfaí a fheabhsú. Bealach is ea féinmheastóireacht scoile inar féidir an próiseas seo d’athmhachnamh, d’fheabhsúchán agus d’fhorbairt a bheith ann ar bhealach níos córasaí.

Féin Mheastóireacht i nGaelcholáiste Luimnigh

Clic ar an nasc seo chun eolas a fháil ar na ceistneoirí a chuireadh amach chuig tuismitheoirí.