European Expo 2020

GCL students at the European Expo 2020 Launch at the Hunt Museum today. Fantastic event.

Oíche Oscailte Gaelcholáiste Luimnigh

Táimid ag tnúth go mór lenár Oíche Oscailte ar an Déardaoin 12 Meán Fomhair 2019.

+

Scoláirí nua B1 – Céad Míle Fáilte romhaibh!

Áthas orainn fáilte a chur roimh scoláirí nua Ghaelcholáiste Luimnigh.

Ar aghaidh linn le chéile – Ag Forbairt le Chéile!

+

Fáilte roimh múinteoirí nua

Táimid ar bís agus fáilte is fiche a chur roimh na múinteoirí nua a bheidh ag obair linn an bhliain seo.

+

Príomhoide Nua

Newly appointed Principal

Tá áthas ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir a fhógairt go bhfuil Kevin Ó Raghallaigh ceaptha mar Phríomhoide ar Ghaelcholáiste Luimnigh.
Tá Kevin ag obair i nGaelcholáiste Luimnigh ó 2007, agus bhí sé mar Phríomhoide Cúnta agus Príomhoide Tánaisteach gníomhach le linn na hama seo.
D’oibrigh Kevin mar an Comhordaitheoir ar an Idirbhliain sa scoil le deich bliain.  Bhí ról lárnach ag Kevin sa Mheastóireacht Scoile Uile in 2013 (tuairisc ar fáil anseo).
Le bliain go leith anuas, bhí sé ina Príomhoide Tánaisteach gníomhach.  Bhí sé freagrach as an bpróiseas féin-mheastóireachta scoile anuraidh. 
Is as Tobar Phádraig i gContae Luimnigh ó dhúchas é Kevin. D’fhreastal sé ar Choláiste Clement Naofa i gcathair Luimnigh agus bhain sé Baitsiléir Eolaíochta onóracha amach in Ollscoil Luimnigh sa Chorpoideachas agus Gaeilge i 2007. Thosaigh Kevin amach ag múineadh i nGaelcholáiste Luimnigh i 2007 mar mhúinteoir Gaeilge agus Corpoideachas. Bhí Kevin ina mhúinteoir le Dualgas Speisialta agus ceapadh é mar Phríomhoide Cúnta i 2011.
Tá Kevin ar fáil ar priomhoide@gcluimnigh.ie nó kevin.oreilly@lcetb.ie.

Kevin O’ Raghallaigh

The Limerick and Clare Education and Training Board has appointed Kevin Ó Raghallaigh as Principal of Gaelcholáiste Luimnigh. Kevin replaces Donncha, who has moved to the role as Director of Schools for Limerick and Clare Education & Training Board.
Kevin is a native of Patrickswell, Co. Limerick and attended Saint Clement’s College in Limerick City. He graduated from the University Of Limerick in 2007 with an Honours degree in Physical Education and Gaeilge.
Kevin started teaching in Gaelcholáiste Luimnigh in 2007 as a Physical Education and Gaeilge teacher. He was appointed as a Special Duties Teacher in 2009 and as an Assistant Principal in 2011.
Kevin was the Coordinator of Transition Year in Gaelcholáiste Luimnigh since 2009.  He played a central role in the School’s Whole School Evaluation in 2013, and various inspection reports including Gaeilge and Transition Year (Reports available here)
Kevin worked as the acting Deputy Principal in the school in 2018/2019.  Kevin also led School Self-Evaluation in Gaelcholáiste Luimnigh during this time.
Kevin is available at priomhoide@gcluimnigh.ie nó kevin.oreilly@lcetb.ie.

Guím gach rath ar Kevin sa ról nua.
I wish Kevin the very best in his new role.

Donncha

Maith thú Leah!

+

Gaelcholáiste Luimnigh san Irish Times

Delighted that the Irish Times is featuring reaction to the Leaving Certificate from six of our students in Gaelcholáiste Luimnigh every day of the exams.

Very interesting perspectives from these wonderful young people.

Read all about the students’ reactions here.

Ádh Mór Oraibh Uile 👍

Guímid gach rath ar ár scoláirí iontacha díograiseach agus scoláirí na tíre a bheidh ag tosú scrúduithe amárach. Tá neart déanta agaibh agus beidh libh 👍.

Bronnadh an Fháinne 2019

Gaelcholáiste Luimnigh Third Year students were presented with the ‘Fáinne Gaeilge’ during the end of year school service by special celebrity guest, Laoise Ní Chantalúin (Louise Cantillon) from Spin SouthWeset.

Louise Cantillon from Spin SouthWest & pupils of Gaelcholáiste Luimnigh

Each year, Third Year students are awarded the ‘Fáinne Gaeilge’ to mark the completion of three years in school.

Claire Leddin, Charlie Hayes, Peter Small, Anna Shaw and Mary O Callaghan

The gold Fáinne awarded to students symbolises their fluency in our native language, an Ghaeilge. Wearing a Fáinne symbolises your link to the Irish language. An Fáinne is worn to show that you are able to and are willing to speak Irish. The ring is chosen as a symbol as it stands for unity and continuity, there is no beginning or ending, or separation. Students wear their Fáinne Gaeilge each day to show they are Irish speakers, and that Irish is part of their daily lives.

Donncha

Stiúrthóir ar Scoileanna leis an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Appointment of Director of Schools for the Limerick and Clare ETBBa mhaith liom a chur in iúl duit go bhfuil mé ceapaithe mar Stiúrthóir ar Scoileanna leis an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir.
Beidh mé ag tosú sa ról chomh luath agus a bheidh príomhoide nua ceaptha ar Ghaelcoláiste Luimnigh ag an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir.
Tá sé ar intinn ag an mBord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus an Chláir an post a fhógairt an tseachtain seo chugainn.
Beidh mé ag obair go dlúth leis an bhfoireann i nGaelcholáiste Luimnigh sa todhchaí toisc go bhfuil dúil mór agam sa scoil seo, agus go háirithe an scoil nua a sholáthar chomh luath agus is féidir.
Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le pobal uile na scoile, tuismitheoirí, múinteoirí, an Bord Bainistíochta, Comhairle na dtuismitheoirí agus scoláirí – idir scoláirí reatha agus iar-scoláirí.   
Bhí an t-ádh dearg agam an deis a fháil freastal ar phobal chomh álainn gleoite agus dearfach.  Táim thar a bheith bródúil as ár scoláirí agus an ról atá ag Gaelcholáiste Luimnigh chun cabhrú leo forbairt chun páirt iontach spéisiúil a bheith acu in san domhain seo.

Nótaí Breise
Tá clú agus cáil ar Ghaelcholáiste Luimnigh mar ceann dos na scoileanna is fearr sa tír le thart ar 660 scoláire ag freastal ar an scoil lán-Ghaeilge seo i lár cathrach Luimnigh.  Tá clú ar leith bainte amach ag Gaelcholáiste Luimnigh mar scoil ina chomhtháthaítear Teicneolaíocht Faisnéise Cumarsáide (TFC) agus an teagasc agus foghlama go rí-éifeachtach.  Roghnaíodh Gaelcholáiste Luimnigh mar Apple Distinguished School in 2017, agus sheol an iar Aire Oideachais & Scileanna, Richard Bruton T.D. an gradam seo sa scoil 4 Bealtaine 2017.  B’é Gaelcholáiste Luimnigh an chéad scoil a d’oibrigh an téacht seo in Éirinn.

Baineann ardmholadh le teagasc agus foghlaim i nGaelcholáiste Luimnigh i measc na tuairiscí cigireachta uile atá foilsite ag an gCigireacht i dtaobh Ghaelcholáiste Luimnigh; Meastóireacht Scoile Uile, Meastóireacht Chláir (An Idirbhliain) agus Tuairiscí ar Ábhair éagsúla ina measc.

Appointment of Director of Schools for the Limerick and Clare ETB

I would like to inform you that I have been appointed as the LCETB Director of Schools with responsibility for directing the functions of the ETB regarding the schools and colleges under its patronage.

I will be starting this new role as soon as a permanent Principal is appointed at Gaelcholáiste Luimnigh by LCETB, with the position being advertised next week.
I am delighted that I will still have the opportunity to work closely with the staff of Gaelcholáiste Luimnigh in my new role as this school is very close to my heart. 
I will also continue to work to deliver the new school as soon as is practicable.

I would like to thank the entire school community of Gaelcholáiste Luimnigh, from the bottom of my heart, from parents to staff, the Board of Management and Parents Council.
In particular, I want to acknowledge our wonderful pupils and past pupils.  There is something very unique and special about a Gaelcholáiste Luimnigh pupil, and this is recognised all over the world.
I am very fortunate to have worked with you all, in the interests of our amazing young people.  I am very proud of our pupils and the influence they are having on people and society all over their world.

Additional Notes
Gaelcholáiste Luimnigh is one of Ireland’s top schools and caters for over 660 pupils in the Limerick City area.  It is renowned for its highly advanced and successful integration of technology in teaching and learning.  Apple selected Gaelcholáiste Luimnigh as one of its Apple Distinguished Schools in 2017 – the first in Ireland to receive this recognition.

The Inspectorate has praised the very effective leadership, management and culture in Gaelcholáiste Luimnigh in Whole School Evaluations, Programme evaluations and several Subject Inspections since 2009.

Thank you very much.
Donncha

School Excellence Fund Update

Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Forbairt na litearthachta le cuidiú teicneolaíochta in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Forbairt na litearthachta le cuidiú teicneolaíochta in iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Bhí Féasta Foghlama i gColáiste Mhuire gan Smál inné do scoláirí  na hIdirbhliana atá páirteach i dtogra dar teideal Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Borradh, beachtú agus buanú na Gaeilge trí theicneolaíocht i scoileanna lán-Ghaeilge. Is togra é seo atá maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna faoin Scéim Barr Feabhais – Digiteach chun deis a thabhairt do scoileanna an teicneolaíocht a úsáid ar bhealach nuálach agus cruthaitheach chun tacú le forbairt na litearthachta.

Léirigh an tOllamh Emer Ring, Déan an Oideachais, Choláiste Mhuire gan Smál an-suim sa togra agus dúirt sí go bhfuil “deiseanna móra ag baint le teicneolaíochtaí digiteacha chun feabhas agus nuálaíocht a bhaint amach san fhoghlaim teangacha, agus is gá na deiseanna sin a thapú.”

Chruthaigh na scoláirí blaganna ar a dtaithí oibre san Idirbhliain agus baineadh leas as na blaganna sin mar bhunchloch do fhísbhlaganna a chruthaigh siad. Taispeánadh na físbhlaganna sin ag an bhFéasta Foghlamaagus bhí deis ag múinteoirí agus scoláirí obair na scoláirí a phlé agus taitneamh a bhaint as na taispeántais.

Dúirt Comhordaitheoir an togra, Donncha Ó Treasaigh, Príomhoide Ghaelcholáiste Luimnigh gur “togra fíor-éifeachtach é seo chun béim a leagan ar scileanna cruinnis scríbhneoireachta na scoláirí agus iad i mbun taighde faoi na roghanna fostaíochta a bheidh i ndán dóibh sna blianta rompu. Soláthraíonn an teicneolaíocht buntáistí ar leith do scoileanna taithí na scoláirí a bhíonn i mbun taithí oibre mar chuid den Idirbhliain a léiriú do phobal níos leithne d’fhonn eispéiris na scoláirí a nochtadh. Níl amhras ar bith ann ach go gcabhraíonn togra mar seo go mór le spriocanna na hIdirbhliana a chur i gcrích i mbealach nua-aimseartha.”

Tá sé iarbhunscoil páirteach sa togra: Gaelcholáiste Luimnigh, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Gaelcholáiste Chiarraí, Gaelcholáiste an Eachréidh, Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin agus Coláiste Dháibhéid. Tá an Dr T.J. Ó Ceallaigh agus an Dr Neasa Ní Chuaig, Coláiste Mhuire gan Smál ag obair i gcomhpháirt  leis na rannpháirtithe chun tacú le dearadh, forbairt, cur i bhfeidhm agus measúnú an togra.

Ag an ócáid, thréaslaigh T.J. agus Neasa leis na scoileanna agus leis na scoláirí as ucht a gcuid oibre agus ghuí siad bláth agus rath orthu don todhchaí.Mairfidh an togra go ceann dhá bhliain agus tá súil ag na scoileanna cur lena gcuid scileanna ó bhliain go bliain agus tuilleadh forbartha a dhéanamh ar chaighdeán litearthachta na scoláirí le cuidiú teicneolaíochta.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag suíomh gréasáin an togra ag Digidaltaí

Michael Gleeson & Robbie Ó Gadhra, scoláirí idirbhliana Ghaelcholáiste Luimnigh

Thriving through Vlogging: Technology enhanced literacy development in post primary Irish-medium and Gaeltacht schools

A Féasta Foghlama took place in Mary Immaculate College  yesterday to showcase and celebrate the work of transition year students involved in a project entitled Ag Fairsingiú le Físbhlaganna: Borradh, beachtú agus buanú na Gaeilge trí theicneolaíocht i scoileanna lán-Ghaeilge. This project, funded by the Department of Education and Skills under the School Excellence Fund – Digital, explores how technology is used in innovative and creative ways to develop and enrich literacy skills.

Professor Emer Ring, Dean of Education, Mary Immaculate College, expressed great interest in the project and said “Digital technologies provide authentic opportunities for language learning and development and these valuable opportunities must be seized”. 

The students drafted reports using blogs based on their work experience placement in Transition Year and used these as a basis to create vlogs. At this showcase event, an Féasta Foghlama, the vlogs were shared and celebrated by students and teachers alike.

Donncha Ó Treasaigh, Project Co-ordinator and Principal of Gaelcholáiste Luimnigh, said that “this is a highly effective initiative which highlights the accuracy of students’ writing skills as they research the employment options on offer to them in future years. Technology offers particular advantages to schools to enable them showcase and demonstrate the experience of students on work experience to the wider community. There is no doubt that such an initiative is a great aid towards achieving the aims of Transition Year in a contemporary manner. 

Six post primary schools are participating in the project: Gaelcholáiste Luimnigh, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Gaelcholáiste Chiarraí, Gaelcholáiste an Eachréidh, Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin and  Coláiste Dháibhéid. Dr T.J. Ó Ceallaigh and Dr Neasa Ní Chuaig, Mary Immaculate College, are collaborating with these schools to support project design, development, implementation and assessment.

At the showcase event, T.J. and Neasa congratulated the participants on their efforts and wished them all the best for future endeavours.It is anticipated that this project which spans overs two years will continue to evolve and enrich technology enhanced language and literacy development in participating schools.

Additional information is available at the project website Digidaltaí

Fógra Tábhachtach faoi Scrúduithe Stáit 2019/Important Notice regarding State Exams 2019

Tá an Coimisiún Scrúduithe Stáit ag tosú le córas nua scripteanna scoláirí a scanáil don Samhradh seo.  Tá eolas an-tábhachtach luaite thíos faoin socrú nua seo agus tá cóip dos na nósanna faighte ag gach scoláire.  Beidh Donncha, Kevin agus Jack ag dul tríd na h-athruithe seo le scoláirí chomh maith.  Idir an dá linn, bheadh sé inmholta breathnú ar an gcóras nua tú fhéin agus é a phlé le do pháiste.


The State Examinations Commission has just informed schools of the new procedures relating to the examination scripts students will fill-in or write on for this Summer’s Junior and Leaving Certificate examinations. 
There is very important information outlined below for students to be aware of.  Donnca, Kevin and Jack will be going through this with all 3rd and 6th Year pupils before the end of May.  All pupils have received this information also.
We recommend that you familiarise yourself with the changes and that you discuss this with your child/children also.
Thank you very much.
Donncha


Bealtaine / May 2019

Examination Paper Cover Design, Online Marking & Results and Appeals Timelines 
The purpose of this circular is to provide school authorities, and candidates, parents/guardians, with information on;

 1. The appearance of the 2019 examination papers
 2. Details of the introduction of online marking in certain Leaving Certificate and Junior Cycle subjects
 3. Further information on the timeframe for the Leaving Certificate results and appeals this year.

1. Examination Paper Cover Design 
There is no material change to the content of examination papers. 
The Leaving Certificate papers have the same colour coding as before but instead of a solid colour we are now using the elliptical design that we have been using on Junior Cycle papers. 
The 2019 papers will be mocha and white as shown on the poster. 
The Junior Cycle papers are the same as last year with the exception of the new common level papers in Junior Cycle Business and Science which are ochre and white. This colour scheme will be used for common level papers as examinations in reformed Junior Cycle subjects are rolled out. 

2. Online Marking 
The State Examinations Commission (SEC) successfully used an online marking system to mark Junior Certificate Higher Level French in 2016, and Junior Certificate Higher Level French and Junior Cycle English in 2017. This year, the following subjects will be marked online

LEAVING CERTIFICATE

 • Mathematics
 • Biology
 • Chemistry
 • (Written paper) Physics
 • Politics & Society

JUNIOR CYCLE

 • English
 • Science
 • French
 • Business Studies

Online marking facilitates high quality, reliable marking of candidates examination responses. There are many advantages to online marking both for the examiners and for the examination system as a whole. In particular, marking online allows examiners to focus on the marking exercise and not on the administration of the marking. As the calculation of marks are inherent in the system, online marking eliminates the possibility of mistakes being made in mark calculation and transcription. The SEC intends to roll out online marking to all Leaving Certificate and Junior Cycle subjects by 2022. 
There is no significant change for candidates. They will sit their examinations in the normal way. When the scripts are returned to SEC their scripts will be scanned and will become an electronic script. The paper script will also be retained. The scanned images of the candidates’ examination scripts will then be marked by examiners using specially designed software. 
Students sitting any of the examinations in subjects which will be marked online should be made aware of the following in advance of the examinations.

 • Students should complete their responses in black or blue pen only.
 • Gel pens should not be used. However, pencil may be used for completing diagrams and graphs.
 • The four Junior Cycle Subjects, as well as Leaving Certificate Mathematics, Links Modules, and Politics and Society continue to have a combined examination paper/answer book. The examination paper/answer books have been subject to minor modifications, to facilitate the scanning process. There are barcodes on the cover and on each page. (This has also been the case for related assessment task and coursework booklets). The short answer section in Leaving Certificate Biology has been similarly modified and is now a separate returnable section. There is a new answer book especially for use in Leaving Certificate Biology, Chemistry and Physics which will be provided to candidates by the Superintendent. (Previously, in these subjects, candidates would have completed a standard answer book).
 • The main difference is that candidates will indicate the subject, level and paper version (Irish/English) they are using the booklet for by fully shading in the relevant circles on the cover.
 • They are required to clearly mark each question number in the space provided and to use a new page for every answer.
 • The new answer book contains graph paper throughout so loose sheets of graph paper are not required and will not be provided.
 • The examination paper/answer books and the answer book for the three Leaving Certificate Science subjects have all been designed to allow sufficient writing space for candidates. For this reason, supplementary paper should not be required. In line with the SEC’s longstanding instructions in all examinations, Superintendents will not hand out supplementary paper at the start of the examination and are instructed to provide supplementary paper to candidates only when they have used the space in their question paper/answer book.
 • Candidates should complete their responses using the spaces provided on the examination paper/answer book to ensure that all of their responses are captured in the scanning process. If candidates write outside of these areas, there is a risk that this will not be seen by examiners.
 • Candidates who do require supplementary paper will be required to record their question numbers to the right of the page margin on the supplementary answer sheet.
 • Any questions on Online Marking can be addressed to onlinemark@examinations.ie or 090 644 2869/2418/2466

3. Results and Appeals 
The SEC wishes to remind schools and candidates of changes to the Leaving Certificate results and appeals timelines and to provide some information on new arrangements to facilitate the earlier issue of the appeal results. 
Leaving Certificate results will be in schools on Tuesday 13th August. 
The results will also be available from 10a.m. that morning on www.examinations.ie. The deadline to apply to view scripts is 5p.m. on Friday 16th August. Viewing of scripts will take place over 3 sessions; the evening of Tuesday 20th August, and the morning and afternoon of Wednesday 21st August. Scripts marked online will be made available for online viewing and this will be also time bound. The Appeal application deadline is 5p.m. on Thursday 22nd August Candidates must register for an online account with the SEC in order to access all of the Results and Appeals services (Leaving Cert results access; viewing of scripts application; viewing scripts marked online; appeal application; and appeal results access). To register, candidates will need their PIN letter from the SEC, an email address and a mobile phone number.
The PIN letters will issue in Mid-May and the SEC will be providing more details at that time and later in the Candidate Information Booklet and on www.examinations.ie.
Any questions on Results and Appeals can be addressed to entries@examinations.ie or 090 644 2702/2857/2849 Please bring this circular to the attention of teachers and particularly to the attention of candidates and parents/guardians. All of the information detailed here can also be found on www.examinations.ie.


S51/19
Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hlarmhí
State Examinations Commission, Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath.