D’oscail Gaelcholáiste Luimnigh a dhoirse don chéad uair agus chuir sé fáiltiú roimh a chéad daltaí ar an Aoine, 1 Meán Fómhair 2006.

Tá an coláiste nua lonnaithe i bhfoirgneamh saintógtha nua-aimseartha úrscothach i dTeach Neville i Meal Sior Anraí.
Ócáid stairiúil í seo do Chathair agus do Chontae Luimnigh, agus an Gaelcholáiste seo ag ullmhú dá chéad daltaí, ar shuíomh theach cónaithe theaghlach Brian Merriman, file Éireannach mór le rá.

Is coláiste nua-aimseartha fuinniúil é Gaelcholáiste Luimnigh, le béim ar leith á chur againn ar theangacha agus ar na heolaíochtaí, chomh maith le leibhéil arda TF ar fud an churaclaim chun go mbeidh na scileanna agus an fhéinmhuinín ag na daltaí feidhmiú sa tsochaí eolasbhunaithe seo.

Bhí fás suntasach ar líon na nGaelscoileanna agus na nGaelcholáistí ar bhonn náisiúnta le blianta beaga anuas. Faoi Mheán Fómhair 2006 beidh 165 Gaelscoil ag an mbunleibhéal agus 38 ag an iar-bhunleibhéal (sna 32 contae, lasmuigh den Ghaeltacht), le tuairim is 32,000 dalta ag freastal ar na scoileanna sin.

I láthair na huaire tá cúig Ghaelscoil i gCathair Luimnigh agus sa cheantar máguaird. Ina measc sin tá an Mhodhscoil, Gaelscoil Chaladh an Treoigh, Gaelscoil Ráithín, Gaelscoil Sáirséal agus Gaelscoil Sheoirse Clancy.