Is cuid lárnach do gach rud a ndéanaimid i nGaelcholáiste Luimnigh ná sonas agus leas na scoláirí atá faoin ár gcúram a chothú agus a chur chun cinn lá i ndiaidh lae.   Cuirtear béim ar leith, gan amhras ar éachtaí acadúla, spóirtiúil agus seach-churaclar ach creidimid, muna  bhfuil ár scoláirí sásta iontu féi, ní bhfaighidh siad na torthaí agus grádanna atá tuillte acu.  Chuige seo, buaileann ár Foirne Tréadchúráim ar bhonn seachtainiúil.  Is iad na Cinn Bhliana, Comhairleoir an Choláiste agus an Príomhoide nó Leas-Phríomhoide a bhíónn ar na foirne seo.  Ag na cruinnithe luachmhara seo, cuirtear struchtúr i bhfeidhm chun tacú le scoláirí atá faoi bhrú phearsanta, acadúla nó sóisialta.  Buaileann an Fhoireann Tacaíochta do Dhaltaí ar bhonn seachtainiúil chomh maith chun tacaíocht a sholáthar do scoláirí leochaileacha ar leith ag amanna deacra ina saolta.

 

I nGaelcholáiste Luimnigh, creidimid go bhfuil cumarsáid le tuismitheoirí agus caomhnóirí na scoláirí atá faoin ár gcúram riachtanach chun a chinntiú go soláthraímid aon tacaíocht atá ag teastáil uathu chun iad a stiúradh tríd na blianta múnlaitheach chomh maith agus is féidir linn.
Buaileann gach scoláire ag Gaelcholáiste Luimnigh lena Oide Ranga ar bhonn laethúil, agus le Ceann na Bliana go rialta freisin.  Soláthraíonn na baill foirne seo tacaíocht, comhairle agus inspreagadh do scoláirí, agus is pointe teagmhála an-thábhachtach iad chomh maith do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí.