Tá trí Ríomharlann sa scoil agus téann grúpaí ann ó am go h-am chun féachaint ar shuíomhanna a bhaineann le h-ábhair na Ranganna Gaeilge.

Tá Ríomhaire i ngach seomra agus ag tá iPad ag gach múinteoir chun cur lena gcuid modhanna teagaisc.

Tá Uasteileagóir i ngach seomra atá nasctha le ríomhaire.  In san chóiríocht nua ( Cúig sheomra ranga nua – Meán Fómhair 2013), cuirtear Apple TV in sna seomraí ar fad, rud a chiallaíonn go bhfuil an cumas ag an múinteoir a bheith so-ghluaiste i gcónaí timpeall an tseomra agus a bheith in ann an iPad a úsáid.

Tá seoladh ríomhphoist na scoile (ainm@gcldrive.com) ag chuile mhúinteoir agus dalta.  Úsáideann gach dalta agus múinteoir Google Mail chun féilirí a roinnt, ríomhphoist a sheoladh, tascanna a riaradh, srl.  Cuireann  an córas seo go mór le cumarsáid i measc múinteoirí agus daltaí mar aon.  Is féidir le múinteoirí nótaí, acmhainní, nascanna agus suíomhanna a sheoladh go h-éasca chuig daltaí faoi ábhair a bhaineann leis an ábhar.

iPad (múinteoirí na h-Idirbhliana) – Tá foclóir agus ‘Appanna’ eile a ghabhann leis an mBéarla ar fáil do dhaltaí agus múinteoirí.  Toisc gur tionscnamh nua-seolta é seo sa scoil, níl mórán déanta go fóil ach beidh an-chuid dul chun cinn le feiscint ag deireadh na bliana.  Tá suíomh Wiki ag an Roinn Bhéarla do dhaltaí na h-Idirbhliana.

Baintear úsáid as Micrsosoft ComhPhointe (SharePoint) chun plean ábhair agus cúraimí an ábhair a phlé, a roinnt agus taifead leanúnach de dhul chun cinn an ábhair a riaradh.

Tá Timpeallacht Fhiorúil Foghlama (Moodle) ag an scoil chomh maith.  Tá an áis seo faoi chaibidil i mbliana.

Tá suíomh ‘Wiki’  agus Blag ar fáil do dhaltaí na h-Idirbhliana i mbliana ina reachtáltar siollabas an chúrsa seo ar fad don bhliain.

Bíonn rang ríomhairí ag gach rang uair sa tseachtain agus is deis í seo chun taighde sa bhreis a dhéanamh ar thionscnaimh an ábhair nó féachaint ar shuíomhanna gréasáin a bhaineann leis an nGaeilge.

Baintear úsáid as ríomhairí chun taispeántas Powerpoint a chur le chéile maidir le topaicí éagsúla a bhíonn ar siúl sa rang. Baintear úsáid go minic as an idirlíon chun taighde agus iniúcadh a dhéanamh maidir le tionscnaimh. Cuireann an múinteoir suas a nótaí ranga ar fad suas ar an gcóras ríomhaireachta (achmhainí, nasc idirlíne, agus nótaí breise) ionas gur féidir le daltaí níos mó obair a dhéanamh taobh amuigh den rang go háirithe má bhíonn siad as láthair ón scoil chun nótaí a fháil. Tá Freastalaí Ríomhaireachta ar leith do dhaltaí na scoile.

Tá cuntas Microsoft live@edu ag gach dalta áis a thabhairfaidh deis do gach dalta 60Gb de spás a bheith acu sa ‘Scamall’ agus ní bheidh gá le bataí chuimhneacháin a thuilleadh.

Tá leathnach ar shuíomh na Scoile don ábhar seo chomh maith.

Baintear úsáid as ePortal chun dul chun cinn gach uile dhalta a thaifead agus a mheasúnú.

Faigheann gach dalta MS Oifig 2007 saor in aisce ón gColáiste i gcomhair a gcuid ríomhairí féin sa bhaile (Is scoil páirtnéir Scoile í Gaelcholáiste Luimnigh le Microsoft agus faigheann GCL bog earraí & traenáil saor in aisce ó Microsoft).

Tá cuntas ‘GoogleDocs’ ag cuile dhalta anois – ainm@gcldrive.com agus roinneann daltaí agus múinteoirí cáipéisí eatharthu tríd an gcóras fíor-éifeachtach seo.  Is féidir le daltaí cáipeisí a chruthú, suirbhéanna a chur le chéile go h-éasca.  Tá an ‘App’ GDrive ag chuile dalta san Idirbhliain ar a gcuid iPadanna.

Toisc go bhfuil ríomhaire ar fáil i seomra ranga gach uile múinteoir sa scoil, is féidir le múinteoirí agus daltaí teacht ar shuíomhanna idirlíne éagsúla i rith an ranga, TG4 mar shampla. Bíonn teacht acu ar acmhainní cosúil le Focal.ie, agus Potafocal.com. Baintear úsáid as Moodle, Dropbox agus Google docs sa scoil freisin agus is féidir leis na daltaí teacht ar aon cháipéisí a uaslódáileann an múinteoir.

Roghnaigh an Roinn Oideachais & Scileanna Gaelcholáiste Luimnigh mar scoil phíolóta dos na tograí seo a leanas;

  • EUFolio – ePortfolio
  • P-POD
  • Seoladh na Staitéise TFC Oifigiúil (An Roinn OIdeachais & Scileanna, 3 Nollaig 2013)

ICT Strategy Launch - December 2013